Algemene Voorwaarden

Versie september 2017 Pagina 1
Algemene voorwaarden huurovereenkomst.

Artikel 1. Voorwerp en aard van de overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten tussen C2Store
BVBA, hierna te noemen de ‘verhuurder’ enerzijds en de klanten die de opslagruimtes gebruiken,
hierna te noemen de ‘huurder’, anderzijds.
De gebruikte opslagruimte of opslagdienst worden hierna de ‘self storage unit’ genoemd,
terwijl de huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden anderzijds de ‘overeenkomst’
zullen genoemd worden.
Voor de goederen die worden opgeslagen worden op de C2Store site zal de referentie
“goederen” gebruikt worden.
De overeenkomst valt niet onder de bepalingen van de Wet van 30 april 1951 op de
Handelshuurovereenkomsten.

Artikel 2. Bestemming en gebruik
2.1 Verhuurder verhuurt aan de huurder een self storage unit conform de bepalingen van de
overeenkomst met als enig doel de opslag van toegestane goederen. Het is de huurder niet
toegestaan aan de self storage unit een andere bestemming te geven.
De huurder erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de overeenkomst zo kan worden
uitgelegd dat de huurder inzake de self storage unit eigendom of enig ander zakelijk recht
verwerft. verhuurder zal bovendien inzake de gehuurde self storage unit en/of de opslagen
goederen hoe dan ook nooit fungeren als magazijnier, bewaker of bewaarnemer.
Bij het aangaan van de overeenkomst garandeert de huurder als enige het juridisch en/of
economisch eigendom van de goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in
verband met de goederen te aanvaarden. De huurder zal verhuurder vergoeden en
vrijwaren inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband
met de goederen.
Onderverhuring en overdracht van huur zonder de schriftelijke toestemming van verhuurder
zijn verboden.
2.2 De huurder zal de self storage unit gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook
in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de overeenkomst.
De self storage unit moet, behalve tijdens logistieke werkzaamheden in de self storage unit
door de huurder, te allen tijde afgesloten zijn. Tevens dient de self storage unit steeds netjes
onderhouden te zijn. De huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval
uit de self storage unit. Het is de huurder niet toegestaan afval of goederen rond de self
storage unit achter te laten op straffe van een boete van tenminste € 50,00 per m3 voor alle
verwijderingskosten. Gesorteerd hout en papier/kartonafval kan wel gedeponeerd worden in
de voorziene recyclage containers op de site. Het is de huurder niet toegestaan afval, of
goederen die kennelijk afval zijn, in de self storage unit op te slaan.
Trolleys of rolwagentjes zijn beschikbaar voor het gemak van de huurder. Na gebruik dienen
deze teruggebracht te worden naar de daartoe ingerichte zone. Bij verdwijning door niet
naleving van deze regel, zal de nieuwwaarde aangerekend worden aan de huurder.
2.3 De huurder bevestigt de self storage unit te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te
aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik
waarvoor verhuurder de self storage unit ter beschikking stelt, en dat de huurder verwacht
ervan te maken. De huurder begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau alsook
de toepasselijke reglementen. Verhuurder verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen
doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.
2.4 De huurder aanvaardt de opgaven betreffende de afmetingen van een self storage unit,
waarbij een eventuele afwijking geen aanleiding kan geven tot een prijsaanpassing.
2.5 De huurder zal voldoen aan alle bepalingen van deze overeenkomst, de wet en de
plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale
overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.
2.6 De huurder erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle
handelingen van de personen die toegang hebben tot de self storage unit of die gebruik maken
van de toegangscodes van de huurder en elke verwijzing naar de ‘huurder’ in deze
voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.
2.7 De huurder is ertoe gehouden de self storage unit op een zodanige wijze te gebruiken dat de
omgeving, het milieu en de andere site gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (bijv.
geen lawaai van radio’s en andere toestellen, geen stof, straling of geuren en lekkages). De
huurder moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings- en
milieuhinder- en/of schade te voorkomen.
2.8 Het is de huurder niet toegestaan, de self storage unit:
· als werkplaats of verblijfsplaats te gebruiken, alsook handelsactiviteiten te voeren
· als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel te benoemen.
· voor illegale, criminele of immorele activiteiten te gebruiken.
of zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder
· elektrische apparaten of andere toestellen aan te sluiten
· in of op de self storage unit vaste installaties aan te brengen.
2.9 Het is de huurder strikt verboden in de self storage unit volgende goederen op te slaan (deze
lijst is niet limitatief):
- cash, waardepapieren, juwelen, kunstvoorwerpen of onvervangbare
voorwerpen,
- voorwerpen die rook, geur of straling afgeven,
- dieren, planten of enig ander levend organisme,
- afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook plantaardige, dierlijke en
giftige/gevaarlijke afvalstoffen),
Versie september 2017 Pagina 2
- voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken; tenzij verpakt en tegen bederf
behandeld, dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast
kunnen veroorzaken,
- vuurwerk, vuurwapens, springstoffen of munitie,
- illegale substanties, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn,
- chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten, asbest,
- wrakken, gasflessen en/of accu’s,
- brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine,
diesel en LPG (met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en
motoren mits beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is),
- producten die aanleiding geven tot een lokaal 1e
of 2e
groep in het kader van ARAB
artikel 52,
- alle mogelijke andere giftige, ontvlambare, ontplofbare of gevaarlijke stoffen of
preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de
lokale regelgeving, zoals:
• ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder
luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier);
sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen,
propaan en butaan,
• oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten,
sterke salpeter- en perichloorzuren,
• (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen,
brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier,
luchtverfrisser, contact- en neopreenlijm,
• (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden,
• schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners,
houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf,
• bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker,
bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers,
• irriterende stoffen en preparaten,
• sensibiliserende stoffen en preparaten,
• kankerverwekkende stoffen en preparaten,
• mutagene stoffen en preparaten,
• voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten,
• milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en
zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood
en koper, bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).
2.10 Indien de huurder handelt in strijd met de artikelen 2.8 en/of 2.9 is de huurder jegens
verhuurder aansprakelijk voor alle schade die verhuurder hierdoor mocht lijden en stelt de huurder
zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolgingen. De huurder neemt er nota van dat
verhuurder de goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de
bepalingen van de overeenkomst.
2.11 In het geval wordt vermoed dat de huurder in strijd handelt met deze overeenkomst, meer
bepaald in strijd met artikel 2 van dit document, dan heeft verhuurder het recht om de
bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te verschaffen tot de self
storage unit voor verificatie doeleinden. Verhuurder kan, maar is niet verplicht, de huurder
hiervan in kennis te stellen.

Artikel 3. Huurperiode
Een overeenkomst wordt afgesloten voor een initiële periode van 1,3, 6 of 12 maanden, tenzij
anders wordt overeengekomen onder de speciale voorwaarden. Na afloop van een huurperiode
wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd met de dezelfde huurperiode indien geen
opzeg 15 dagen voor einde van de lopende periode.
De huurperiode start op de dag die in de boeking is opgegeven en stopt, mits tijdige opzegging,
op de laatste dag van de lopende periode.
Artikel 4. Huurprijs, betaling en wanbetaling
4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zijn te voldoen bij de start van de
huurperiode. Indien de huurperiode langer is dan 3 maanden, worden ze per 3 maanden
afgerekend en gefactureerd samen met de eventueel verschuldigde btw telkens aan het begin
van de nieuwe huurperiode of 3 maanden.
Bij de boeking en aanvaarding van de overeenkomst zal de huurder:
(a) automatisch via elektronische weg, de eerste verschuldigde factuur betalen betreffende
de huurprijs alsook eventuele bijkomende vergoedingen en kosten
(b) alsook zal hij/zij een eenmalige administratiekost betalen, indien niet via het ‘Self Booking‘-
systeem (webshop) wordt geboekt.
(c) door de automatische betaling via elektronische-betaling, betaal- of creditkaart of domiciliering
bij boeking en periodieke facturatie, vraagt verhuurder geen waarborgsom.
4.2 De huurprijs (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de initiële periode van de
overeenkomst ongewijzigd. Bij de automatische verlenging gelden de prijzen die op dat moment op
de website staan (zonder eventuele promoties).
4.3 De huurder verbindt zich voldoende provisie op zijn rekening of (betaal)kaart te hebben staan
om de huurprijs en kosten te betalen, elke opeenvolgende periode vóór de dag waarop de
overeenkomst werd gesloten. Indien de automatische betaling niet uitvoerbaar is, zal er echter
geen toegang meer zijn tot de C2Store site en de self storage unit, door blokkering van de
individuele codes, tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. Verhuurder heeft
tevens het recht de huurder een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt: € 25,00
voor de eerste herinneringsbrief en € 50,00 voor iedere hier opvolgende herinnering, aanmaning
of ingebrekestelling.
4.4 Verhuurder mag voor de verrekening van de huurprijs en kosten elektronische
facturen opstellen. Daarnaast aanvaardt de huurder, voor alle doeleinden, email als een
correct en afdoende middel van communicatie tussen verhuurder en de huurder.
4.5 Indien een huurprijs of kost verschuldigd krachtens de overeenkomst niet betaald is
binnen de 30 dagen dan verwerft verhuurder de volgende aanvullende rechten:
(a) de mogelijkheid de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de huurder een
maandelijkse bezettingsvergoeding aan te rekenen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse
huurprijs,
(b) de mogelijkheid de goederen in de self storage unit als verlaten goederen te beschouwen
Versie september 2017 Pagina 3
en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze goederen. De opbrengsten van een
verkoop kunnen door verhuurder weerhouden worden ter kwijting van eventuele kosten van
verhuurder naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting
van alle andere sommen verschuldigd aan verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst. Het
saldo van de opbrengsten zal aan Huurder terugbetaald worden (of aan de curator in het geval
van faillissement van Huurder). Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan verhuurders recht op
betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze
overeenkomst en dit ongeacht of verhuurder er al dan niet voor gekozen heeft de rechten
hierboven aangegeven uit te oefenen.
4.6 De huurder gaat ermee akkoord dat alle goederen in de self storage unit tot zekerheid
dienen van verhuurders recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som
verschuldigd en dat de toegang tot de goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat
alle uitstaande sommen betaald zijn. De huurder aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de
goederen in de self storage unit tot een verlies van eigendom kan leiden. De huurder erkent
meer bepaald dat verhuurder, in haar hoedanigheid van verhuurder, een voorrecht geniet op
alle goederen die worden bewaard in de self storage unit, dit in toepassing van artikel 20,1° van
de Hypotheekwet.
Artikel 5. Huishoudelijk Reglement
5.1 Toegang tot en verlaten van de C2Store site.
De huurder krijgt een persoonlijke codes die het hem mogelijk maakt de C2Store site binnen te
komen en gebruik te maken van de self storage unit. Verhuurder staat niet toe de site binnen te
komen of te verlaten door een andere huurder of voertuig te volgen zonder de persoonlijke code
te hebben ingevoerd, alsook ander personen of voertuigen de site te laten betreden of verlaten.
Alleen personen die behoren tot het gezelschap van de huurder kunnen gelijktijdig de C2Store
site betreden of verlaten. De huurder dient er zich altijd van te verzekeren dat alle deuren en
poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de site. De verstrekte code is strikt
persoonlijk en mogen in geen geval door derden gebruikt worden. In het geval dat een de
huurder derden toegang wil geven tot de self storage unit, moet de huurder hiervoor specifieke
toegangscode aanvragen. De huurder zal altijd verantwoordelijk zijn voor de derden aan wie
bijkomende codes zijn afgegeven.
Tenzij anders is overeengekomen, is de self storage unit toegankelijk voor de huurder elke dag
24 uur, 7 op 7. Een Huurder kan een nieuwe self storage unit slechts in gebruik nemen tijdens
de aanwezigheid en onder toezicht van de C2Store site manager hiervoor kan steeds een
afspraak geboekt worden. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke
technische storingen of weersinvloeden die zouden verhinderen dat de huurder de self storage
unit binnen kan komen/verlaten of die het gebruik van de liften onmogelijk maken.
5.2 Procedure in geval van noodgevallen/brand.
De huurder is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval
van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen zijn
duidelijk gemarkeerd. De huurder en personen in zijn gezelschap mogen deze nooduitgangen
nooit blokkeren en moeten deze uitgangen te allen tijde vrijlaten. De huurder mag enkel gebruik
maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals
brand of stroomuitval. In het geval van misbruik zal verhuurder van de huurder alle hierdoor
veroorzaakte kosten terugvorderen.
5.3 Binnen de C2Store site.
De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde maximaal 15 km/h.
Parkeren is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen. Het Verkeersreglement is van
toepassing en er geldt een strikt rookverbod.
Motor, koelaggregaat, geluidsinstallatie en andere bronnen van uitstoot of geluidsproductie van
geparkeerde voertuigen dienen te zijn uitgeschakeld. Bij gebruik van een laadklep dient het
eventueel noodzakelijke gebruik van een verbrandingsmotor tot het minimum beperkt te worden.
Het gebruik van trolleywagentjes, motorvoertuigen, liften of enige andere uitrusting die door
verhuurder ter beschikking wordt gesteld is altijd voor eigen risico van de huurder. Huurder moet
erop letten dat geen enkel van deze gebruikt of bediend worden door kinderen.
Binnen de C2Store site mogen kinderen nergens zonder toezicht door een volwassene
achtergelaten worden. Trolleywagentjes en andere transportmiddelen die eigendom zijn van
verhuurder mogen door de huurder niet in een self storage unit opgeslagen worden op straffe
van een boete van minstens € 30,00 per transportmiddel/per dag van opslag van het
transportmiddel. Huurder mag geen goederen opslaan indien hierdoor het maximale
draagvermogen van de vloer overschreden wordt. De huurder is verantwoordelijk hiervan
naleving te verzekeren en Huurder moet het maximale laadvermogen met de C2Store site
Manager bespreken.
Goederen in de self storage unit moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden,
zonder druk uit te oefenen op de wanden van de self storage unit. Verhuurder is niet
verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels/schade door of aan
de goederen.
Verhuurder heeft geen enkele verplichting om goederen voor de huurder in ontvangst te nemen.
Artikel 6. Self storage unit en beschikbaarheid van de self storage unit
6.1 Ten laatste op het ogenblik van of
(a) de startdatum van de overeenkomst, of
(b) het feitelijk in gebruik nemen van de self storage unit,
wordt de self storage unit opgeleverd en aanvaard in goede staat, zonder gebreken en
perfect schoon.
6.2 Verhuurder heeft altijd het recht om de huurder een andere self storage unit van een
vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de huurder met zich
meebrengt.
6.3 Als er geen self storage unit van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van
de ingebruikneming van de self storage unit, dan heeft verhuurder de keuze;
(a) huurder een self storage unit van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan
de behoeften van de huurder of
(b) de overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een self storage unit van het
overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de
huurder uit hoofde van overeenkomst opgeschort tot de self storage unit beschikbaar is en de
huurder is geen huurgelden en kosten verschuldigd tot op de dag dat de self storage unit
effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de huurder in dergelijk geval van
Versie september 2017 Pagina 4
opschorting, als enige remedie, het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige
terugbetaling van de betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten. Verhuurder is nooit
aansprakelijk voor enige schade ten laste van de huurder als gevolg van enige vertraging in de
beschikbaarheid van een self storage unit.
6.4 De huurder is niet gerechtigd tot het exclusieve bezit van een self storage unit. Verhuurder
heeft te allen tijde het recht een alternatieve self storage unit voor te stellen alsook het recht de
huurder te vragen de goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve self storage unit,
mits een voorafgaande verwittiging van tenminste 15 dagen hieromtrent.
Artikel 7. Verbod op onderhuur en overdracht
7.1 Het is huurder niet toegelaten de self storage unit geheel of gedeeltelijk onder te
verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.
7.2 Het voordeel van de overeenkomst is persoonlijk en de huurder gaat ermee akkoord dat het
verboden is de overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaand schriftelijk
akkoord van verhuurder. Het recht om de self storage unit te bezetten kan enkel door de
huurder uitgeoefend worden.
Artikel 8. Bepaling van de aansprakelijkheden
8.1 Het risico verbonden aan de opslag van goederen in de self storage unit wordt altijd en
uitsluitend door de huurder gedragen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan de
goederen noch zal verhuurder aansprakelijk zijn voor enige andere goederenschade of
economisch verlies van de huurder. Verhuurder geeft de huurder geen garanties of zekerheden
met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de C2Store site of de self
storage unit. Verhuurder zal de goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de goederen
geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen
en de bepalingen en/of beperkingen van deze overeenkomst. Verhuurder aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de huurder indien de opslag van de goederen
ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.
8.2 In geval zij hierom gevraagd wordt zal verhuurder altijd inspecties of controles in de self
storage unit van nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties
toelaten. Verhuurder za de huurder hieromtrent niet inlichten en zij zal ook niet overgaan tot
controle van de rechten van deze overheden of instanties. Verhuurder is niet aansprakelijk
voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. Er is bijgevolg (zonder enige
beperking) geen aansprakelijkheid voor schade aan de opgeslagen goederen en/of sloten en
aangebrachte installaties. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die
verhuurder zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles.
8.3 De huurder zal verhuurder, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen,
aansprakelijkheden, schade of uitgaven die verhuurder lijdt of maakt ten gevolge van het
gebruik door de huurder van de self storage unit waaronder zonder beperking alle door een
derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het misbruik van een
self storage unit door de huurder.
8.4 Verhuurder is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de
huurder met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies
van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de
activiteiten van andere de huurders of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de self
storage unit veroorzaakt door derden.
8.5 De huurder gaat ermee akkoord dat gegeven
(a) de beschikbaarheid van verzekering teneinde de waarde van de goederen te beschermen,
(b) het feit dat verhuurder geen initiatieven neemt om het gebruik door de huurder van de self
storage unit te controleren,
(c) het feit dat verhuurder niet in de mogelijkheid verkeert om het risico van de huurder correct in te
schatten, en
(d) het potentieel grote verschil tussen de door de huurder betaalde huurgelden/kosten en
de schade die de huurder mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en beperkingen van
aansprakelijkheid in dit artikel 8 billijk en redelijk zijn.
Artikel 9. Verplichting tot verzekering
Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst moet de huurder de goederen welke in de
gehuurde ruimte(n) worden geplaatst verzekeren tegen schade door een brandverzekering, type
all-risk, eventueel aangevuld met de waarborg diefstal tegen de volledige waarde.
Indien dit niet gebeurt of niet voor de volledige waarde gebeurt, zal alle verlies en schade voor
het risico en de rekening van de huurder zijn,, De eventuele limieten, beperkingen, uitsluitingen,
vrijstellingen e.d. in deze brandverzekeringspolis(sen), zijn in geen geval tegenstelbaar aan de
verhuurder en blijven ten laste van de huurder.
De huurder zal de verzekeringspolis(sen) afsluiten bij een in België geregistreerde en erkende
verzekeraar.
De huurder ziet af van alle rechten van verhaal op de verhuurder. De huurder zorgt er tevens
voor dat de afgesloten verzekeringspolis(sen) een clausule bevatten dat ook zijn/haar
verzekeraar afziet van verhaal op de verhuurder. De huurder zorgt er tot slot voor dat de
eventuele contractuele overeenkomsten met zijn/haar partners die eveneens gebruik
maken/kunnen maken van het gehuurde goed, een clausule bevatten dat ook zij afzien van
verhaal op de verhuurder.
De huurder zal de verhuurder, de verzekeraar(s)van de verhuurder en de contractuele partner
van de verhuurder steeds vrijwaren van een bescherming tegen eventuele verhaalaanspraken
van de verzekeraar(s) of contractuele partners van de huurder.
Artikel 10. Onderhoud en herstellingen
10.1 Verhuurder heeft te allen tijde toegang tot de self storage unit teneinde onderzoek en
werkzaamheden uit te voeren in het kader van onderhoud, herstel of renovatie, inclusief het
aanbrengen van extra voorzieningen.
10.2 De werkzaamheden aan de self storage unit leveren geen gebrek in hoofde van verhuurder
op, ook niet als deze werkzaamheden enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de self
storage unit beperken of verhinderen anderzijds ervoor zorgen dat verhuurder toegang krijgt tot
de self storage unit. De huurder zal de werkzaamheden gedogen en verhuurder daartoe in de
gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere
Versie september 2017 Pagina 5
betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of
schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.
10.3 De huurder neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan
de self storage unit en/of eigendom van derden. In het geval van schade aan eigendom van
derden of verhuurders eigendom, is verhuurder te allen tijde gerechtigd herstellingen uit te
voeren ten koste van de huurder. De huurder stemt ermee in de betaling van facturen voor
dergelijke herstellingen uit te voeren binnen de 7 dagen na het versturen van een dergelijke
factuur.
10.4 In het geval dat verhuurder toegang nodig heeft tot de self storage unit of indien de
goederen vanuit de self storage unit dienen verplaatst te worden voor de hierboven
vermelde doeleinden, zal verhuurder de huurder hiervan inlichten indien de tijd en
omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal verhuurder aan de huurder verzoeken de
goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere self storage unit.
Indien de huurder nalaat dit te doen kan verhuurder de self storage unit betreden teneinde
de goederen, met de nodige zorg maar op risico van de huurder, zelf naar een andere self
storage unit te verplaatsen.
Artikel 11. Toegang vanwege verhuurder en/of derden
11.1 In principe zullen verhuurder of haar site manager de self storage unit niet betreden
zonder voorafgaande toestemming van de huurder.
11.2 In noodgevallen zijn verhuurder en haar site manager gerechtigd ook zonder toestemming
van de huurder of waarschuwing aan de huurder de self storage unit te betreden. Met
noodgevallen wordt hier onder meer bedoeld acuut noodzakelijk onderhoud en herstelling alsook
alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.
11.3 Bovendien heeft verhuurder op verzoek van regelgevende of strafrechtelijke instanties te
allen tijde het recht zichzelf en deze instanties toegang te verschaffen tot de self storage unit.
11.4 Verhuurder en haar site manager hebben tevens het recht de self storage unit te
betreden en de huurder de toegang tot de self storage unit te ontzeggen indien de huurder
zijn/haar verplichtingen onder de overeenkomst niet of niet correct nakomt, of in alle
redelijkheid vermoed kan worden dat de huurder zijn/haar verplichtingen onder de
overeenkomst niet of niet correct nakomt. Meer in het bijzonder heeft verhuurder het recht de
huurder de toegang tot de self storage unit te ontzeggen en de self storage unit te betreden bij
wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten.
11.5 Na de self storage unit te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 11
heeft verhuurder het recht (maar niet de verplichting) om een inventaris van de
opgeslagen goederen op te stellen.
Artikel 12. Niet naleven en ontbinding overeenkomst
12.1 In het geval dat de huurder:
(a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, reglementeringen of gebruiken; of
(b) nalaat zijn/haar verplichtingen onder de bepalingen van deze overeenkomst na te
komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten); of
(c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde
maatregel,
dan verkrijgt verhuurder het recht te allen tijde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen
zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten
en verhaalsmogelijkheden.
Bovendien zal verhuurder gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden,
vergoedingen en kosten te verhalen op de huurder.
12.2 In het geval van beëindiging van deze overeenkomst zal de huurder omtrent de
beëindiging worden ingelicht en zal de huurder zijn/haar goederen uit de self storage unit
moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de huurder nalaat hiertoe
over te gaan, zal verhuurder toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel
4, met inbegrip van het recht de goederen te verkopen of er zich van te ontdoen. De huurder
zal alle door verhuurder daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met incasso en het
naleven van de overeenkomst vergoeden.
Artikel 13. Einde overeenkomst
13.1 Bij het einde van de overeenkomst is de huurder verplicht de self storage unit aan
verhuurder perfect schoon, geheel ontruimd, en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van
de overeenkomst terug te leveren met inachtneming van normale slijtage. Indien de huurder
hieromtrent in gebreke blijft, zal de huurder de door de verhuurder gemaakte kosten teneinde
enige schade te herstellen, vergoeden.
13.2 Alle goederen die de huurder na beëindiging van de overeenkomst in de self storage unit
achterlaat, worden geacht door de huurder, hetzij om niet aan de verhuurder te zijn
overgedragen, hetzij te zijn afgestaan, zulks ter keuze van verhuurder. De achtergelaten
goederen zullen door verhuurder op kosten van de huurder verwijderd worden. De huurder blijft
volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze
goederen. Verhuurder wordt hierbij volledig gemachtigd door de huurder om diens goederen
eventueel te verkopen.
Artikel 15. Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer
15.1 De door de huurder verstrekte gegevens zullen in verhuurders gegevensbestanden
opgenomen worden en worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de
geldende regelgeving.
15.2 De huurder heeft te allen tijde inzage inzake zijn/haar de huurdergegevens en moet elke
wijziging zoals post- en elektronisch adres, facturatie- en betalingsgegevens of
telefoonnummers tijdig aanpassen op zijn persoonlijke C2Store profiel of doorgeven aan de
site manager voor correctie in de gegevensbestanden.
15.3 De gegevens van de huurder kunnen gebruikt worden in het kader van de opvolging,
administratie, communicatie, gepersonaliseerde informatie en/of C2Store
Versie september 2017 Pagina 6
promotiecampagnes.
15.4 Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst mag verhuurder, naar eigen
goeddunken, alle mededelingen of communicaties aan de huurder richten hetzij per
post (op het adres vermeld in de overeenkomst) hetzij per email of andere
elektronische middelen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
16.1 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst vallen in
principe onder de bevoegdheid van de rechtbanken waar de self storage unit gevestigd is. Dit
doet geen afbreuk aan het recht van verhuurder om beroep te doen op een andere rechtbank
die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.
16.2 Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied
van toepassing waar de self storage unit gevestigd is.
Artikel 17. Slotbepalingen
17.1 Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van
het overige deel van de overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt
hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen
zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
17.2 De huurder begrijpt en heeft de algemene voorwaarden aanvaard, welke beschikbaar zijn,
hetzij onder de vorm van een papieren exemplaar, hetzij online op de website van C2Store.
Verhuurder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene
voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen na kennisgeving via mail of een bericht op de
website. De huurder wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de huurder binnen de
voormelde 30 dagen periode, verhuurder schriftelijk heeft ingelicht niet eens te zijn met de
wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de
huurder gerechtigd de overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene
voorwaarden te beëindigen evenwel met in acht name van een opzegtermijn van 15 dagen.