Algemene Voorwaarden

Versie juni 2022

Algemene voorwaarden huurovereenkomst

Artikel 1. Voorwerp en aard van de overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten tussen C2Store BVBA, hierna te noemen de ‘verhuurder’ enerzijds en de klanten die de opslagruimtes gebruiken, hierna te noemen de ‘huurder’, anderzijds.
De gebruikte opslagruimte of opslagdienst worden hierna de ‘self storage unit’ genoemd, terwijl de huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden anderzijds de ‘overeenkomst’ zullen genoemd worden.
Voor de goederen die worden opgeslagen worden op de C2Store site zal de referentie “goederen” gebruikt worden.
De overeenkomst valt niet onder de bepalingen van de Wet van 30 april 1951 op de Handelshuurovereenkomsten.

Artikel 2. Bestemming en gebruik
2.1 Verhuurder verhuurt aan de huurder een self storage unit conform de bepalingen van de overeenkomst met als enig doel de opslag van toegestane goederen. Het is de huurder niet toegestaan aan de self storage unit een andere bestemming te geven.
De huurder erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de huurder inzake de self storage unit eigendom of enig ander zakelijk recht verwerft. Verhuurder zal bovendien inzake de gehuurde self storage unit en/of de opslagen goederen hoe dan ook nooit fungeren als magazijnier, bewaker of bewaarnemer.
Bij het aangaan van de overeenkomst garandeert de huurder als enige het juridisch en/of economisch eigendom van de goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de goederen te aanvaarden. De huurder zal verhuurder vergoeden en vrijwaren inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de goederen.
Onderverhuring en overdracht van huur zonder de schriftelijke toestemming van verhuurder zijn verboden.

2.2 De huurder zal de self storage unit gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de overeenkomst. De self storage unit moet, behalve tijdens logistieke werkzaamheden in de self storage unit door de huurder, te allen tijde afgesloten zijn. Tevens dient de self storage unit steeds netjes onderhouden te zijn. De huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de self storage unit. Het is de huurder niet toegestaan afval of goederen rond de self storage unit achter te laten op straffe van een boete van tenminste € 50,00 per m3 voor alle verwijderingskosten. Het is de huurder niet toegestaan afval, of goederen die kennelijk afval zijn, in de self storage unit op te slaan.
Trolleys of rolwagentjes zijn beschikbaar voor het gemak van de huurder. Na gebruik dienen deze teruggebracht te worden naar de daartoe ingerichte zone. Bij verdwijning door niet naleving van deze regel, zal de nieuwwaarde aangerekend worden aan de huurder.

2.3 De huurder bevestigt de self storage unit te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik waarvoor verhuurder de self storage unit ter beschikking stelt, en dat de huurder verwacht ervan te maken. De huurder begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau alsook de toepasselijke reglementen. Verhuurder verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.

2.4 De huurder aanvaardt de opgaven betreffende de afmetingen van een self storage unit, waarbij een eventuele afwijking geen aanleiding kan geven tot een prijsaanpassing.

2.5 De huurder zal voldoen aan alle bepalingen van deze overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

2.6 De huurder erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de self storage unit of die gebruik maken van de toegangscodes van de huurder en elke verwijzing naar de ‘huurder’ in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.

2.7 De huurder is ertoe gehouden de self storage unit op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere site gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (bijv. geen lawaai van radio’s en andere toestellen, geen stof, straling of geuren en lekkages). De huurder moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings- en milieuhinder- en/of schade te voorkomen.

2.8 Het is de huurder niet toegestaan, de self storage unit:
· als werkplaats of verblijfsplaats te gebruiken, alsook handelsactiviteiten te voeren
· als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel te benoemen.
· voor illegale, criminele of immorele activiteiten te gebruiken.
of zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder
· elektrische apparaten of andere toestellen aan te sluiten
· in of op de self storage unit vaste installaties aan te brengen.

2.9 Het is de huurder strikt verboden in de self storage unit volgende goederen op te slaan (deze lijst is niet limitatief):
- cash, waardepapieren, juwelen, kunstvoorwerpen of onvervangbare voorwerpen,
- voorwerpen die rook, geur of straling afgeven,
- dieren, planten of enig ander levend organisme,
- afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook plantaardige, dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen),
- voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken; tenzij verpakt en tegen bederf behandeld, dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken,
- vuurwerk, vuurwapens, springstoffen of munitie,
- illegale substanties, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn,
- chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten, asbest,
- wrakken, gasflessen en/of accu’s,
- brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine, diesel en LPG (met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en motoren mits beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is),
- producten die aanleiding geven tot een lokaal 1e of 2e groep in het kader van ARAB artikel 52,
- alle mogelijke andere giftige, ontvlambare, ontplofbare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals:
• ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan,
• oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren,
• (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijm,
• (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden,
• schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf,
• bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers,
• irriterende stoffen en preparaten,
• sensibiliserende stoffen en preparaten,
• kankerverwekkende stoffen en preparaten,
• mutagene stoffen en preparaten,
• voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten,
• milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper, bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).

2.10 Indien de huurder handelt in strijd met de artikelen 2.8 en/of 2.9 is de huurder jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die verhuurder hierdoor mocht lijden en stelt de huurder zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolgingen. De huurder neemt er nota van dat verhuurder de goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de overeenkomst.

2.11 In het geval wordt vermoed dat de huurder in strijd handelt met deze overeenkomst, meer bepaald in strijd met artikel 2 van dit document, dan heeft verhuurder het recht om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te verschaffen tot de self storage unit voor verificatie doeleinden. Verhuurder kan, maar is niet verplicht, de huurder hiervan in kennis te stellen.


Artikel 3. Huurperiode

Een overeenkomst wordt afgesloten voor een initiële periode van 1,3, 6 of 12 maanden, tenzij anders wordt overeengekomen onder de speciale voorwaarden. Na afloop van een huurperiode wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd met de dezelfde huurperiode indien geen opzeg 15 dagen voor einde van de lopende periode.
De huurperiode start op de dag die in de boeking is opgegeven en stopt, mits tijdige opzegging, op de laatste dag van de lopende periode.


Artikel 4. Huurprijs, betaling en wanbetaling

4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zijn te voldoen bij de start van de huurperiode. De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen samen met de verschuldigde btw worden telkens per maand vooraf afgerekend.

Bij de boeking en aanvaarding van de overeenkomst zal de huurder:
(a) automatisch via elektronische weg, de eerste verschuldigde factuur betalen betreffende de huurprijs alsook eventuele bijkomende vergoedingen en kosten
(b) alsook zal hij/zij een eenmalige administratiekost betalen, indien niet via het ‘Self Booking‘-systeem (webshop) wordt geboekt.
(c) door de automatische betaling via elektronische-betaling, betaal- of creditkaart of domiciliering bij boeking en periodieke facturatie, vraagt verhuurder geen administratiekosten.

4.2 De huurprijs (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de initiële periode van de overeenkomst ongewijzigd. Bij de automatische verlenging gelden de prijzen die op dat moment op de website staan (zonder eventuele promoties).

4.3 De huurder verbindt zich voldoende provisie op zijn rekening of (betaal)kaart te hebben staan om de huurprijs en kosten te betalen, elke opeenvolgende periode vóór de dag waarop de overeenkomst werd gesloten. Indien de automatische betaling niet uitvoerbaar is, zal er echter geen toegang meer zijn tot de C2Store site en de self storage unit, door blokkering van de individuele codes, tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. Verhuurder heeft tevens het recht de huurder een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt: € 25,00 voor de eerste herinneringsbrief en € 50,00 voor iedere hier opvolgende herinnering, aanmaning of ingebrekestelling.

4.4 Verhuurder mag voor de verrekening van de huurprijs en kosten elektronische facturen opstellen. Daarnaast aanvaardt de huurder, voor alle doeleinden, email als een correct en afdoende middel van communicatie tussen verhuurder en de huurder.

4.5 Indien een huurprijs of kost verschuldigd krachtens de overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen dan verwerft verhuurder de volgende aanvullende rechten:
(a) de mogelijkheid de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de huurder een maandelijkse bezettingsvergoeding aan te rekenen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,
(b) de mogelijkheid de goederen in de self storage unit als verlaten goederen te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze goederen. De opbrengsten van een verkoop kunnen door verhuurder weerhouden worden ter kwijting van eventuele kosten van verhuurder naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan Huurder terugbetaald worden (of aan de curator in het geval van faillissement van Huurder). Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan verhuurders recht op betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst en dit ongeacht of verhuurder er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen.

4.6 De huurder gaat ermee akkoord dat alle goederen in de self storage unit tot zekerheid dienen van verhuurders recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De huurder aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de goederen in de self storage unit tot een verlies van eigendom kan leiden. De huurder erkent meer bepaald dat verhuurder, in haar hoedanigheid van verhuurder, een voorrecht geniet op alle goederen die worden bewaard in de self storage unit, dit in toepassing van artikel 20,1° van de Hypotheekwet.


Artikel 5. Huishoudelijk Reglement

5.1 Toegang tot en verlaten van de C2Store site.

De huurder krijgt een persoonlijke codes die het hem mogelijk maakt de C2Store site binnen te komen en gebruik te maken van de self storage unit. Verhuurder staat niet toe de site binnen te komen of te verlaten door een andere huurder of voertuig te volgen zonder de persoonlijke code te hebben ingevoerd, alsook ander personen of voertuigen de site te laten betreden of verlaten. Alleen personen die behoren tot het gezelschap van de huurder kunnen gelijktijdig de C2Store site betreden of verlaten. De huurder dient er zich altijd van te verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de site. De verstrekte code is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden gebruikt worden. In het geval dat een de huurder derden toegang wil geven tot de self storage unit, moet de huurder hiervoor specifieke toegangscode aanvragen. De huurder zal altijd verantwoordelijk zijn voor de derden aan wie bijkomende codes zijn afgegeven.
Tenzij anders is overeengekomen, is de self storage unit toegankelijk voor de huurder elke dag van 6 uur ‘s ochtends tot 11 uur ’s avonds, 7 op 7. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen of weersinvloeden die zouden verhinderen dat de huurder de self storage unit binnen kan komen/verlaten of die het gebruik van de liften onmogelijk maken.

5.2 Procedure in geval van noodgevallen/brand.

De huurder is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen zijn duidelijk gemarkeerd. De huurder en personen in zijn gezelschap mogen deze nooduitgangen nooit blokkeren en moeten deze uitgangen te allen tijde vrijlaten. De huurder mag enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In het geval van misbruik zal verhuurder van de huurder alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.

5.3 Binnen de C2Store site.

De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde maximaal 15 km/h. Parkeren is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen. Het Verkeersreglement is van toepassing.
Motor, koelaggregaat, geluidsinstallatie en andere bronnen van uitstoot of geluidsproductie van geparkeerde voertuigen dienen te zijn uitgeschakeld. Bij gebruik van een laadklep dient het eventueel noodzakelijke gebruik van een verbrandingsmotor tot het minimum beperkt te worden.

Op de C2Store site geldt een strikt rookverbod.

Het gebruik van trolleywagentjes, motorvoertuigen, liften of enige andere uitrusting die door verhuurder ter beschikking wordt gesteld is altijd voor eigen risico van de huurder. Huurder moet erop letten dat geen enkel van deze gebruikt of bediend worden door kinderen.
Binnen de C2Store site mogen kinderen nergens zonder toezicht door een volwassene achtergelaten worden. Trolleywagentjes en andere transportmiddelen die eigendom zijn van verhuurder mogen door de huurder niet in een self storage unit opgeslagen worden op straffe van een boete van minstens € 30,00 per transportmiddel/per dag van opslag van het transportmiddel. Huurder mag geen goederen opslaan indien hierdoor het maximale draagvermogen van de vloer overschreden wordt. De huurder is verantwoordelijk hiervan naleving te verzekeren en Huurder moet het maximale laadvermogen met de C2Store site Manager bespreken.
Goederen in de self storage unit moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden, zonder druk uit te oefenen op de wanden van de self storage unit. Verhuurder is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels/schade door of aan de goederen.
Verhuurder heeft geen enkele verplichting om goederen voor de huurder in ontvangst te nemen.


Artikel 6. Self storage unit en beschikbaarheid van de self storage unit

6.1 Ten laatste op het ogenblik van of
(a) de startdatum van de overeenkomst, of
(b) het feitelijk in gebruik nemen van de self storage unit,
wordt de self storage unit opgeleverd en aanvaard in goede staat, zonder gebreken en perfect schoon.

6.2 Verhuurder heeft altijd het recht om de huurder een andere self storage unit van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de huurder met zich meebrengt.

6.3 Als er geen self storage unit van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van de ingebruikneming van de self storage unit, dan heeft verhuurder de keuze;
(a) huurder een self storage unit van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de huurder of
(b) de overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een self storage unit van het overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de huurder uit hoofde van overeenkomst opgeschort tot de self storage unit beschikbaar is en de huurder is geen huurgelden en kosten verschuldigd tot op de dag dat de self storage unit effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de huurder in dergelijk geval van opschorting, als enige remedie, het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor enige schade ten laste van de huurder als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een self storage unit.

6.4 De huurder is niet gerechtigd tot het exclusieve bezit van een self storage unit. Verhuurder heeft te allen tijde het recht een alternatieve self storage unit voor te stellen alsook het recht de huurder te vragen de goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve self storage unit, mits een voorafgaande verwittiging van tenminste 15 dagen hieromtrent.


Artikel 7. Verbod op onderhuur en overdracht

7.1 Het is huurder niet toegelaten de self storage unit geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.

7.2 Het voordeel van de overeenkomst is persoonlijk en de huurder gaat ermee akkoord dat het verboden is de overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van verhuurder. Het recht om de self storage unit te bezetten kan enkel door de huurder uitgeoefend worden.


Artikel 8. Bepaling van de aansprakelijkheden

8.1 Het risico verbonden aan de opslag van goederen in de self storage unit wordt altijd en uitsluitend door de huurder gedragen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan de goederen noch zal verhuurder aansprakelijk zijn voor enige andere goederenschade of economisch verlies van de huurder. Verhuurder geeft de huurder geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de C2Store site of de self storage unit. Verhuurder zal de goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze overeenkomst. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de huurder indien de opslag van de goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.

8.2 In geval zij hierom gevraagd wordt zal verhuurder altijd inspecties of controles in de self storage unit van nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties toelaten. Verhuurder za de huurder hieromtrent niet inlichten en zij zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze overheden of instanties. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. Er is bijgevolg (zonder enige beperking) geen aansprakelijkheid voor schade aan de opgeslagen goederen en/of sloten en aangebrachte installaties. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die verhuurder zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles.

8.3 De huurder zal verhuurder, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die verhuurder lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de huurder van de self storage unit waaronder zonder beperking alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het misbruik van een self storage unit door de huurder.

8.4 Verhuurder is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de huurder met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere de huurders of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de self storage unit veroorzaakt door derden.

8.5 De huurder gaat ermee akkoord dat gegeven
(a) de beschikbaarheid van verzekering teneinde de waarde van de goederen te beschermen,
(b) het feit dat verhuurder geen initiatieven neemt om het gebruik door de huurder van de self storage unit te controleren,
(c) het feit dat verhuurder niet in de mogelijkheid verkeert om het risico van de huurder correct in te schatten, en
(d) het potentieel grote verschil tussen de door de huurder betaalde huurgelden/kosten en de schade die de huurder mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 8 billijk en redelijk zijn.


Artikel 9. Verplichting tot verzekering

Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst moet de huurder zijn/haar huuraansprakelijkheid voor de gehuurde goederen verzekeren tegen schade door een brandverzekering, type all-risk, teneinde de volledige waarde van de gehuurde goederen te beschermen.

Eveneens zal de huurder zijn/haar inhoud/roerende goederen welke in de gehuurde ruimte(n) worden geplaatst verzekeren tegen schade door een brandverzekering, type all-risk, eventueel aangevuld met de waarborg diefstal tegen de volledige waarde.


Indien dit niet gebeurt of niet voor de volledige waarde gebeurt, zal alle verlies en schade voor het risico en de rekening van de huurder zijn, De eventuele limieten, beperkingen, uitsluitingen, vrijstellingen e.d. in deze brandverzekeringspolis(sen), zijn in geen geval tegenstelbaar aan de verhuurder en blijven ten laste van de huurder.

De huurder zal de verzekeringspolis(sen) afsluiten bij een in België geregistreerde en erkende verzekeraar.

De huurder ziet af van alle rechten van verhaal op de verhuurder. De huurder zorgt er tevens voor dat de afgesloten verzekeringspolis(sen) een clausule bevatten dat ook zijn/haar verzekeraar afziet van verhaal op de verhuurder. De huurder zorgt er tot slot voor dat de eventuele contractuele overeenkomsten met zijn/haar partners die eveneens gebruik maken/kunnen maken van het gehuurde goed, een clausule bevatten dat ook zij afzien van verhaal op de verhuurder.

De huurder zal de verhuurder, de verzekeraar(s)van de verhuurder en de contractuele partner van de verhuurder steeds vrijwaren van een bescherming tegen eventuele verhaalaanspraken van de verzekeraar(s) of contractuele partners van de huurder.

 

Artikel 10. Onderhoud en herstellingen

10.1 Verhuurder heeft te allen tijde toegang tot de self storage unit teneinde onderzoek en werkzaamheden uit te voeren in het kader van onderhoud, herstel of renovatie, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen.

10.2 De werkzaamheden aan de self storage unit leveren geen gebrek in hoofde van verhuurder op, ook niet als deze werkzaamheden enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de self storage unit beperken of verhinderen anderzijds er voor zorgen dat verhuurder toegang krijgt tot de self storage unit. De huurder zal de werkzaamheden gedogen en verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.

10.3 De huurder neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de self storage unit en/of eigendom van derden. In het geval van schade aan eigendom van derden of verhuurders eigendom, is verhuurder te allen tijde gerechtigd herstellingen uit te voeren ten koste van de huurder. De huurder stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen de 7 dagen na het versturen van een dergelijke factuur.

10.4 In het geval dat verhuurder toegang nodig heeft tot de self storage unit of indien de goederen vanuit de self storage unit dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde doeleinden, zal verhuurder de huurder hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal verhuurder aan de huurder verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere self storage unit. Indien de huurder nalaat dit te doen kan verhuurder de self storage unit betreden teneinde de goederen, met de nodige zorg maar op risico van de huurder, zelf naar een andere self storage unit te verplaatsen.


Artikel 11. Toegang vanwege verhuurder en/of derden

11.1 In principe zullen verhuurder of haar site manager de self storage unit niet betreden zonder voorafgaande toestemming van de huurder.

11.2 In noodgevallen zijn verhuurder en haar site manager gerechtigd ook zonder toestemming van de huurder of waarschuwing aan de huurder de self storage unit te betreden. Met noodgevallen wordt hier onder meer bedoeld acuut noodzakelijk onderhoud en herstelling alsook alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.

11.3 Bovendien heeft verhuurder op verzoek van regelgevende of strafrechtelijke instanties te allen tijde het recht zichzelf en deze instanties toegang te verschaffen tot de self storage unit.

11.4 Verhuurder en haar site manager hebben tevens het recht de self storage unit te betreden en de huurder de toegang tot de self storage unit te ontzeggen indien de huurder zijn/haar verplichtingen onder de overeenkomst niet of niet correct nakomt, of in alle redelijkheid vermoed kan worden dat de huurder zijn/haar verplichtingen onder de overeenkomst niet of niet correct nakomt. Meer in het bijzonder heeft verhuurder het recht de huurder de toegang tot de self storage unit te ontzeggen en de self storage unit te betreden bij wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten.

11.5 Na de self storage unit te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 11 heeft verhuurder het recht (maar niet de verplichting) om een inventaris van de opgeslagen goederen op te stellen.


Artikel 12. Niet naleven en ontbinding overeenkomst

12.1 In het geval dat de huurder:
(a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, reglementeringen of gebruiken; of
(b) nalaat zijn/haar verplichtingen onder de bepalingen van deze overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten); of
(c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel,
dan verkrijgt verhuurder het recht te allen tijde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden.
Bovendien zal verhuurder gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de huurder.

12.2 In het geval van beëindiging van deze overeenkomst zal de huurder omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de huurder zijn/haar goederen uit de self storage unit moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de huurder nalaat hiertoe over te gaan, zal verhuurder toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de goederen te verkopen of er zich van te ontdoen. De huurder zal alle door verhuurder daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met incasso en het naleven van de overeenkomst vergoeden.


Artikel 13. Einde overeenkomst

13.1 Bij het einde van de overeenkomst is de huurder verplicht de self storage unit aan verhuurder perfect schoon, geheel ontruimd, en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de overeenkomst terug te leveren met inachtneming van normale slijtage. Indien de huurder hieromtrent in gebreke blijft, zal de huurder de door de verhuurder gemaakte kosten teneinde enige schade te herstellen, vergoeden.

13.2 Alle goederen die de huurder na beëindiging van de overeenkomst in de self storage unit achterlaat, worden geacht door de huurder, hetzij om niet aan de verhuurder te zijn overgedragen, hetzij te zijn afgestaan, zulks ter keuze van verhuurder. De achtergelaten goederen zullen door verhuurder op kosten van de huurder verwijderd worden. De huurder blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze goederen. Verhuurder wordt hierbij volledig gemachtigd door de huurder om diens goederen eventueel te verkopen.


Artikel 14. Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer


14.1 De door de huurder verstrekte gegevens zullen in verhuurders gegevensbestanden opgenomen worden en worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving.

14.2 De huurder heeft te allen tijde inzage inzake zijn/haar de huurdergegevens en moet elke wijziging zoals post- en elektronisch adres, facturatie- en betalingsgegevens of telefoonnummers tijdig aanpassen op zijn persoonlijke C2Store profiel of doorgeven aan de site manager voor correctie in de gegevensbestanden.

14.3 De gegevens van de huurder kunnen gebruikt worden in het kader van de opvolging, administratie, communicatie, gepersonaliseerde informatie en/of C2Store promotiecampagnes.

14.4 Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst mag verhuurder, naar eigen goeddunken, alle mededelingen of communicaties aan de huurder richten hetzij per post (op het adres vermeld in de overeenkomst) hetzij per email of andere elektronische middelen.


Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de rechtbanken waar de self storage unit gevestigd is. Dit doet geen afbreuk aan het recht van verhuurder om beroep te doen op een andere rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.

15.2 Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de self storage unit gevestigd is.


Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Als een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

16.2 De huurder begrijpt en heeft de algemene voorwaarden aanvaard, welke beschikbaar zijn, hetzij onder de vorm van een papieren exemplaar, hetzij online op de website van C2Store. Verhuurder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen na kennisgeving via mail of een bericht op de website. De huurder wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de huurder binnen de voormelde 30 dagen periode, verhuurder schriftelijk heeft ingelicht niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de huurder gerechtigd de overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen evenwel met in acht name van een opzegtermijn van 15 dagen.